Wartość rynku biomateriałów szacuje się na około 42 miliardy dolarów rocznej sprzedaży z tendencją wzrostową około 15-18% rocznie. Szybki wzrost w tym sektorze jest związany z jego pozytywnym wpływem na jakość i długość życia ludzkiego. Istotne znaczenie mają tu biomateriały dla medycyny regeneracyjnej m.in. do odbudowy kości, które podlegają ciągłemu doskonaleniu, zwłaszcza w kierunku polepszenia ich integracji z tkankami organizmu i  zdolności do regeneracji tkanek. Docelowa grupa odbiorców takich biomateriałów to pacjenci cierpiący na choroby kości związane z osteoporozą, zmianami nowotworowymi, osoby z ubytkami kości powstałymi w wyniku skomplikowanych uszkodzeń będących następstwem wypadków komunikacyjnych, przy pracy, w trakcie uprawiania sportu.

Społeczeństwa europejskie wciąż się starzeją. Analiza demograficzna GUS sporządzona w 2014 r. wskazuje, że problem ten dotyczy również społeczeństwa polskiego. W końcu 2013 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,5 mln, w tym około 5,7 mln stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej.
Na przestrzeni ostatnich 25 lat udział grupy osób powyżej 65 lat w społeczeństwie systematycznie rośnie.
Ryzyko wystąpienia urazów, w tym uszkodzeń kości, wzrasta z wiekiem pacjenta. Według statystyk Komisji Europejskiej (Directorate General for Mobility Transport), w Europie co roku dochodzi do ponad 1 mln. wypadków komunikacyjnych, których ofiary doznają szeregu złamań, głównie kończyn dolnych, ale także często uszkodzeń twarzoczaszki.
Czynnikiem znacząco zwiększającym ryzyko złamań jest osteoporoza, która w znacznej mierze dotyczy kobiet, a jej następstwa nasilają się z wiekiem. Złamania związane z osteoporozą dotyczą blisko 10 mln osób na świecie rocznie.

Badania realizowane w ramach projektu opierają się na dorobku wybitnych naukowców i są innowacyjne. Komercjalizacja ich rezultatów pozwoli zaangażowanych w nią firmom i przedsiębiorcom wdrażającym nowe rozwiązania na uzyskanie realnej przewagi konkurencyjnej. Można także oczekiwać zainteresowania nowymi biomateriałami na rynku globalnym, co pozwoliłoby na zwiększenie eksportu polskich produktów opracowanych na bazie wysokich technologii. Spodziewamy się, że wyniki projektu przyczynią się do rozwoju innowacyjnych firm biotechnologicznych w Polsce.

Realizacja projektu wpisuje się w misję Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (SBŁ-ICiMB). Strategia Instytutu, będącego liderem projektu, wyraźnie wskazuje na to, że współpraca zarówno z innymi jednostkami badawczymi jak i przedsiębiorcami jest priorytetem strategii jego rozwoju. Dobrym przykładem pozytywnego wpływu programu TECHMATSTRATEG na nawiązywanie nowych kontaktów i inicjowanie współpracy jest fakt, że do realizacji projektu, SBŁ-ICiMB powołał konsorcjum badawcze złożone z jednostek, z którymi wcześniej prowadził jedynie nieformalną współpracę. Podjęcie nowatorskich prac związanych z realizacją projektu przyczyni się do zacieśnienia istniejącej już współpracy, stanowić też będzie przyczynek do inicjowania nowych pomysłów.

Warto podkreślić, że realizacja projektu pozwoli zaangażowanemu w nią zespołowi na nabycie nowych kompetencji. Jednostki biorące udział w projekcie, dzięki wypracowanemu w jego ramach dorobkowi naukowemu, staną się bardziej atrakcyjnymi partnerami dla innych zespołów badawczych i przedsiębiorców działających w branży.

Projekt powinien także zachęcać sektor prywatny do podejmowania działalności badawczej w dziedzinie biomateriałów. Pomimo tego, że realizacja projektu dopiero się rozpoczęła, zainteresowanie w postaci listów intencyjnych wyrazili już: największy krajowy producent implantów dla ortopedii i traumatologii, firma ChM Sp. z o.o. oraz firma biotechnologiczna Bestpharma sp. z o.o. z Warszawy. Potencjalnie zainteresowanymi podmiotami mogą być także: spółka Medgal (producent implantów dla ortopedii i traumatologii) oraz szereg dynamicznie rozwijających się spółek sektora MŚP, jak np. Ortholigaments Sp. z o.o. (wytwórca implantów do stosowania w ortopedii i chirurgii weterynaryjnej) czy słowacka firma Nanopharma A.S. działająca w branży materiałów włóknistych dla inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej.