1

Etap

Opracowanie sposobu wytwarzania składników bio-kompozytu

W ramach niniejszego etapu opracowujemy bioszkła o właściwościach przeciwbakteryjnych, przygotowujemy polimery biodegradowalne, a także syntezujemy peptydy aktywne biologicznie.

Opracowanie i wytworzenie wielofunkcyjnych biomateriałów kompozytowych

Celem tego etapu projektu jest opracowanie i wytworzenie wielofunkcyjnych biokompozytów zawierających bioszkła, polimery biodegradowalne i peptydy zawierające sekwencje bioaktywne.

2

Etap

3

Etap

Określenie właściwości opracowanych bio-kompozytów

Dla otrzymanych bio-kompozytów szczegółowo określone będą m.in.: cechy mikrostruktury, morfologia powierzchni, efekty powierzchniowe po inkubacji w SBF, udział fazy polimerowej w kompozycie, szybkość uwalniania peptydów, cytotoksyczność i bakteriobójczość, a także genotoksyczność dla wybranych biokompozytów.

Optymalizacja, wybór i wytworzenie serii prototypowych biokompozytów

W ramach niniejszego etapu przeprowadzona zostanie optymalizacja i ostateczny wybór biokompozytów do dalszych badań. Wytworzone zostaną trzy serie prototypowych biokompozytów, wyselekcjonowane po procesie optymalizacji i przekazane do badań in vitro i in vivo w celu oceny ich właściwości biologicznych. Na podstawie wszystkich uzyskanych wyników badań zostanie sporządzona dokumentacja badawczo-technologiczna wytworzonych biomateriałów.

4

Etap

5

Etap

Badania wybranych właściwości
biologicznych prototypowych
bio-kompozytów

Na tym etapie projektu zostaną przeprowadzone badania biozgodności in vivo trzech serii prototypowych wielofunkcyjnych biokompozytów, obejmujące badanie miejscowej reakcji po implantacji w tkankę kostną w oparciu o normę PN-EN ISO 10993-6 oraz badanie ogólnoustrojowej toksyczności ostrej i subchronicznej w oparciu o normę PN-EN ISO 10993-11.

Przygotowanie do komercjalizacji

Ostatni etap realizacji projektu będzie polegał na przeprowadzeniu oceny wartości komercyjnej finalnej technologii zarówno z punktu widzenia przydatności medycznej jak i potencjału komercyjnego dla przyszłych inwestorów. Pozwoli to na stworzenie planu komercjalizacji technologii. W ramach tego etapu nowe technologie zostaną zaprezentowane potencjalnym partnerom biznesowym i inwestorom.

6

Etap