Prace projektowe będzie realizował interdyscyplinarny zespół badawczy łączący wiedzę i doświadczenie w zakresie: projektowania i badania biomateriałów ceramicznych i kompozytowych, opracowania i wdrażania technologii bioceramiki i bioszkła (Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych); syntezy, a także fizycznej i chemicznej modyfikacji polimerów ze szczególnym uwzględnieniem polimerów biodegradowalnych i bioresorbowalnych (Politechnika Wrocławska); projektowania, syntezy i badania strukturalnych peptydów aktywnych biologicznie i szkieletowych, opracowywania metod syntezy peptydów i metod analitycznych, syntezy i modyfikacji peptydów i ich analogów (Uniwersytet Gdański); biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, metod analitycznych, pracy z liniami komórkowymi oraz badaniami cytotoksyczności i proliferacji (Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej); komercjalizacji, certyfikacji i wdrażania produktów medycznych (SensDx SA).

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów
w Warszawie
(Lider Konsorcjum)

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest trwałą i ważną częścią polskiego środowiska naukowo-badawczego łączącego wysoki poziom badań naukowych z wdrażaniem osiągnięć naukowych do praktyki przemysłowej. Zakres prowadzonych w Instytucie badań jest bardzo szeroki i obejmuje w całości nauki techniczne związane z ceramiką, szkłem i materiałami budowlanymi

Uniwersytet Gdański,

Wydział Chemii

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w kampusach Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, Sopocie i Gdyni.

Politechnika Wrocławska

Wydział Chemiczny

Politechnika Wrocławska jest uczelnią techniczną oraz uniwersytecką instytucją badawczą. Nauczanie studentów ma na celu nie tylko przekazanie im rzetelnej wiedzy, ale także kształtowanie twórczego i krytycznego myślenia. Uczelnia realizuje swą misję przede wszystkim poprzez: najwyższe standardy w badaniach naukowych, umiędzynarodowienie oraz wysoką jakość kształcenia dostosowanego do wymogów rynku.

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM) jest niezależną instytucją badawczą tworzącą elitarne centrum w badaniach biomedycznych. Działalność IBMM skupia się na wykonywaniu integracyjnych i nowatorskich badań.

Spółka SensDx S.A.

SensDx pracuje nad technologią i produkcją urządzeń diagnostycznych. Nowatorstwo rozwiązania polega na połączeniu prostego w obsłudze urządzenia oraz ultraczułego, szybkiego testu diagnostycznego wraz z aplikacją na urządzania mobilne do łatwego i wygodnego odczytywania wyników diagnozy.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  w Warszawie (www.icimb.pl) jest wiodącą jednostką naukową realizującą badania naukowe, rozwojowe i wdrożeniowe w niemal wszystkich obszarach związanych z zaawansowanymi materiałami z zakresu ceramiki. Jednym z głównych kierunków prowadzonych badań w zakresie inżynierii biomateriałów jest opracowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych z zakresu m.in.: biomateriałów ceramicznych, cementów szkło-jonomerowych do stosowania w stomatologii zachowawczej i otochirurgii, bioszkieł do wypełnień ubytków kostnych w chirurgii, materiałów ceramicznych stosowanych w protetyce stomatologicznej, ceramicznych nośników komórek do stosowania w inżynierii tkankowej, biokompozytów polimer-ceramika i innych materiałów ceramicznych do zastosowań medycznych. SBŁ-ICiMB jest jednostką wpisaną do Rejestru Wytwórców Wyrobów Medycznych pod nr PL/CA 01 03417 oraz posiada wprowadzony Systemem Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN EN ISO 13485, potwierdzony certyfikatami PCBC i IQNet nr M-36/2/2016 w zakresie prac badawczo-projektowych nad materiałami do zastosowania w medycynie regeneracyjnej i stomatologii oraz wytwarzania i sprzedaży materiałów stomatologicznych.

SBŁ-ICIMB zatrudnia 66 wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych, 15 pracowników badawczo-technicznych i 135 inżynieryjno-technicznych. Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizowaniu projektów zlecanych przez podmioty zewnętrzne oraz finansowanych ze środków MNSiW i funduszy UE. Swoją wiedzę i doświadczenie na bieżąco poszerzają dzięki aktywnej współpracy prowadzonej z instytucjami naukowo-badawczymi oraz ośrodkami przemysłowymi z całej Europy. Współpraca ta zorientowana jest na realizację projektów naukowo-badawczych oraz wspólne prowadzenie i publikowanie wyników badań naukowych.

Instytut posiada specjalistyczną infrastrukturę badawczą, która pozwala na pełne scharakteryzowanie większości materiałów, w szczególności: składu chemicznego (WD-XRF, EDS-SEM), składu fazowego (XRD), obserwacji z użyciem wysokorozdzielczego mikroskopu elektronowego (HRSEM), analizy FTIR, analizy termicznej (TG, DTA/TG, DSC-TG), badań właściwości mechanicznych (wytrzymałość na zginanie metodą trójpunktową, wytrzymałość na ściskanie), badań twardości metodą Vickersa, badań gęstości pozornej i powierzchni właściwej metodą BET, badań procesów spiekania i topienia różnych materiałów w wysokich temperaturach, badań uziarnienia proszków metodą laserową. Zakład Biomateriałów Oddziału Ceramiki i Betonów SBŁ-ICiMB dysponuje specjalistyczną aparaturą do badań cementów szkło-jonomerowych na zgodność z obowiązującymi normami.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w pracach m.in.: Komitetu Technicznego Nr 283 ds. Materiałów Stomatologicznych PKN, Komitetu Technicznego Nr 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów PKN, Sekcji Biomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, pracownicy biorą udział w planowaniu strategicznym oraz wyborze kierunków rozwoju w aspekcie potencjału krajowego (technologii, materiałów, diagnostyki), w doradztwie, opiniowaniu oraz inicjowaniu działań naukowych.

W niniejszym projekcie bierze udział 4 pracowników naukowo-badawczych Zakładu Biomateriałów Oddziału Ceramiki i Betonów SBŁ-ICiMB oraz 6-8 pracowników inżynieryjno-technicznych i laboratoryjnych.

 

 

Zespół projektowy posiada długoletnie doświadczenie w projektowaniu, syntezie i modyfikacji peptydów i ich analogów, w tym syntezy peptydów na nośniku stałym, konstrukcji chimer peptydowych i peptydomimetyków, peptoidów lub rusztowań peptydowych, wprowadzania modyfikacji, metod kombinatorycznych, syntezy długich (40-60 aminokwasów) peptydów, syntezy koniugatów biomolekuł, przyłączania peptydów do fazy stałej, doświadczenie w analizie HPLC i oczyszczaniu peptydów.

Grupa posiada również doświadczenie w badaniu oddziaływań peptydów z białkami, projektowaniu systemów dostarczania związków aktywnych opartych na peptydach. Zadaniem Zespołu w projekcie GlassPoPep jest zaprojektowanie i chemiczna synteza peptydów oraz fibryli peptydowych posiadających sprawdzoną aktywność biologiczną w zakresie regeneracji kości i/lub w zakresie właściwości przeciwzapalnych i/lub właściwości przeciwbakteryjnych.

Istotne będzie opracowanie sposobu modyfikacji chitozanu z użyciem otrzymanych peptydów i wyznaczenie stabilności modyfikowanego polimeru oraz przyłączenie peptydów do kompozytu bioszkło/poli(adypinian glicerolu).

 

Grupa badawcza z Politechniki Wrocławskiej zajmuje się uzyskiwaniem materiałów kompozytowych głównie z termoplastycznych tworzyw polimerowych
oraz napełniaczy. Do głównych metod wytwarzania i formowania kompozytów wykorzystywanych przez grupę należy formowanie w stopie polimerowym:
m.in. wytłaczanie dwuślimakowe, walcowanie, wytłaczanie płaskoszczelinowe, rozdmuch. Drugą grupą stosowaną do uzyskiwania materiałów są techniki rozpuszczalnikowe, m.in. elektroprzędzenie oraz indukowana termicznie separacja faz (TIPS). W zakresie syntezy i modyfikacji chemicznej grupa pracuje
głównie z polimerami fotochromowymi, poliestrami oraz polimerami naturalnymi (np. chitozan). W portfolio grupy znajduje się również reaktywne przetwór-
stwo (z zastosowaniem technik wytłaczania) oraz opracowanie materiału z uwzględnieniem skali (od małej skali laboratoryjnej do dużej skali laboratoryjnej).

Zespół ma doświadczenie w badaniach strukturalnych semi-krystalicznych tworzyw termoplastycznych z wykorzystaniem szeroko kątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (WAXS) oraz różnicowej mikrokalorymetrii skaningowej (DSC) zarówno tradycyjnej, jak i ciśnieniowej, z modulacją tem-
peratury oraz w wersji szybkiego skanowania (tzw. flash DSC). W zakresie charakterystyki materiałowej grupa wykorzystuje szereg metod spektroskopo-
wych(m.in. FTiR, UV-Vis), reologicznych i przetwórczych (reometria rotacyjna oraz kapilarna), wytrzymałościowych (testy przy statycznym rozciąganiu,
zginaniu, ściskaniu, oraz DMTA).

Grupa zdobyła doświadczenie podczas szeregu wyjazdów stażowych w jednostkach zagranicznych, m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech,
USA, Wielkiej Brytanii, oraz Japonii.

W ramach projektu TECHMATSTRATEG 2, grupa badawcza z Zakładu Inżynierii i Technologii Polimerów Politechniki Wrocławskiej opracowuje materiał
na bazie polimeru z grupy poliestrów alifatycznych oraz bioszkła. Ponadto uzyskany materiał zmodyfikowany zostanie chemicznie, aby możliwe było jego zastosowanie w ubytkach kostnych jako materiał wpływający na szybkość proliferacji komórek osteoblastycznych.

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej jest niezależną, interdyscyplinarną instytucją prowadzącą działalność badawczo- rozwojową w dziedzinie biomedycyny, weterynarii i inżynierii materiałowej. Jest ona tworzona przez zespół specjalistów i naukowców, którzy do swojej pracy podchodzą z pasją i dzięki chęci ciągłego doskonalenia się i rozwoju tworzą innowacyjne projekty, które mogą rozwijać w laboratoriach Instytutu.

Celem IBMM jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań poprawiających jakość życia, wspierających rozwój technologii i mających wysoki potencjał komercyjny. Jest on realizowany poprzez nadzór i wsparcie Instytutu w każdej fazie realizacji projektu, począwszy od pojawienia się pomysłu, przez analizę możliwych rozwiązań oraz czy odpowiadają one potrzebom rynku, konstrukcję prototypu i zdobywanie środków na ostateczne stworzenie w pełni gotowego do produkcji wyrobu lub rozwiązania. Takie podejście doprowadziło do złożenia wielu zgłoszeń patentowych i zawiązania konsorcjów naukowych m. in z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Gdańskim czy Politechniką Warszawską.

To właśnie absolwenci wielu prestiżowych uczelni państwowych rozwijają swoje pomysły w laboratoriach IBMM i współpracują z wieloma lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami, co owocuje autorstwem nowatorskich pomysłów i publikacji naukowych pojawiających się w prestiżowych czasopismach. Od 2018 roku pracownicy IBMM mogą również publikować w czasopiśmie Applied Biosciences, którego wydawcą jest IBMM.

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej jest fundacją non-profit. Fundusze na  projekty pozyskuje z niezależnych źródeł takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki oraz współpracy z inwestorami, którzy widząc duży potencjał proponowanych i prowadzonych przez Instytut projektów zdecydowali się wesprzeć rozwój polskiej nauki.

W ramach projektu GlassPoPep Instytut zajmuje się badaniem cytotoksyczności materiałów używanych w trakcie realizacji projektu oraz badaniami biozgodności serii prototypowych trzech wybranych wielofunkcyjnych kompozytów.

 

 

Działania SensDx skupiają się na poszukiwaniu metod zapobiegania rozprzestrzeniania się bakterii i wirusów poprzez wykrywanie patogenów we wczesnym etapie rozwoju. Głównym celem działalności – wizją Spółki jest zrewolucjonizowanie diagnostyki medycznej na świecie poprzez dostarczanie skutecznych, szybkich i prostych w obsłudze testów do wykrywania patogenów, wywołujących określone choroby. Nowatorstwo rozwiązań technologicznych wprowadzanych do produkcji wyrobów w SensDx polega na połączeniu prostego w obsłudze urządzenia oraz ultraczułego, szybkiego testu diagnostycznego wraz z aplikacją na urządzania mobilne do łatwego i wygodnego odczytywania wyników diagnozy.

Zespół badawczy SensDx pracuje m.in. nad technologiami ultraczułych elektrod, zmodyfikowanych cząsteczkami biologicznymi. Znajdujące się na powierzchni elektrody cząsteczki są wyselekcjonowane metodami biotechnologicznymi. Dzięki temu, w sposób jednoznaczny można zidentyfikować jaka bakteria lub wirus jest przyczyną infekcji bądź określić marker onkologiczny, DNA czy RNA. Aktualnie trwają prace w zakresie kardiologii, onkologii, urologii i weterynarii

SensDx tworzy interdyscyplinarny zespół ekspertów z obszaru nauk biotechnologicznych, chemicznych, elektrochemicznych, elektronicznych, IT, automatyzacji produkcji oraz biznesu, w tym ochrony IP, komercjalizacji technologii, sprzedaży i marketingu. Pracujemy zgodnie z nowoczesnymi metodami zarządzania, wysokimi standardami jakości oraz zasadami bezpieczeństwa.

Na dynamiczny rozwój SensDx wpłynęły zdobyte fundusze w ramach szerokiej puli dofinansowań. Eksperci oceniający aplikacje SensDx docenili nie tylko technologię, która będzie miała szerokie zastosowanie w telemedycynie i diagnostyce, ale też zwrócili uwagę na jej nowatorską funkcjonalność, wielki potencjał komercjalizacyjny oraz na model biznesowy, który jest konsekwentnie wdrażany w SensDx.